Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Karol Rumiński

76-200 Słupsk, Wojska Polskiego 54

605 556... 439więcej

Twoja lokalizacja

zmień lokalizację

   

 • Street View
 • Mapa

Specjalizacje i marki

Prawo karne

 • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach, tj. w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu uproszczonym, zwyczajnym, w trybie przyspieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym i o wznowienie postępowania, a także w sprawach o wykroczenia;

 • postępowanie wykonawcze - odroczenie wykonania kary i udział w postępowaniu w tym zakresie, reprezentowanie skazanego w postępowaniu przed sądami penitencjarnymi w sprawach o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary bądź o przerwę w wykonaniu kary;

 • reprezentacja i doradztwo prawne z zakresu postępowania odnośnie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego,

 • uczestniczenie w czynnościach dot. osoby zatrzymanej na Policji lub w Prokuraturze, jak również udział w posiedzeniach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania reprezentowanie pokrzywdzonego, m. in. sporządzanie i składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, sporządzanie zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, reprezentacja przed Sądem;

 • występowanie przed Sądem jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i powoda cywilnego w procesie karnym,

 • obrona nieletnich przed Sądem Rodzinnym

 

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę,

 • sprawy o odszkodowania, w tym odszkodowania powypadkowe i roszczenia z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

 • tzw. odszkodowania za słupy energetyczne - roszczenia z tytuły posadowienia linii przesyłowych i przewodów na nieruchomościach,

 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,

 • naruszenie posiadania i własności, eksmisja,

 • nabycie własności,

 • zniesienie współwłasności,

 • rozgraniczenie,

 • służebności,

 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych w obrocie profesjonalnym i konsumenckim,

 • uczestniczenie w procesie negocjowania treści umów oraz nadzór nad procesem ich wykonywania,

 • doradztwo w zakresie form zabezpieczania realizacji umów/kontraktów oraz obsługi procesu wykonywania uprawnień z tytułu uzyskanych zabezpieczeń,

 • opiniowanie umów proponowanych przez Państwa kontrahentów w zakresie oceny ryzyka,

 • sporządzanie pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych,

 • opracowywanie projektów ugody sądowej,

 • reprezentacja w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, upadłościowym i naprawczym,

 • monitowanie postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami,

 • sprawy spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, obalenie testamentu, wydziedziczanie osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy, dochodzenie zachowku, podważanie fałszywych testamentów.

 

   

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację,

 • podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej,

 • sporządzanie majątkowych umów małżeńskich i doradztwo prawne w tym zakresie,

 • sprawy o zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej w drodze umowy lub w postępowaniu przed sądem, 

 • sprawy o alimenty, w tym także o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, egzekucja alimentów,

 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, zakazanie osobistej styczności z dzieckiem,  

 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, 

 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka, 

 • sprawy dotyczące rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka, 

 • sprawy związane z zarządem majątkiem dziecka, 

 • reprezentacja w powyższych sprawach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

 

Prawo administracyjne

 • sporządzanie wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania,

 • sporządzanie odwołań, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

 • składanie w imieniu Klienta skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do organizacji i instytucji społecznych,

 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i samorządowej,

 • doradztwo w kwestiach administracyjnych,

 • obsługa prawna w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • doradztwo w sprawach dotyczących: ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy itp.

 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,

 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy,

 • pomoc prawna w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych,

 • ochrona prawna roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,

 • egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

 • doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania,

 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym tworzenie odpowiedniej dokumentacji,

 • porady i reprezentacja Klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych (reprezentacja przed ZUS jak i na dalszych etapach postępowania, również przed sądami),

 • reprezentacja Klientów we wszystkiego rodzaju sprawach, w tym sprawach o rentę, emeryturę i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS.

 

Prawo gospodarcze

 • tworzenie i likwidacja spółek prawa handlowego,

 • pomoc prawna w zakresie rejestracji działalności gospodarczej, przygotowywanie stosownych dokumentów niezbędnych w procedurze rejestracji firm,

 • sporządzanie umów spółek,

 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek,

 • łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek,

 • doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji,

 • opracowywanie zabezpieczeń finansowych w tym poręczeń, gwarancji i weksli,

 • obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,

 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,

 • kompleksowa obsługa związana z Krajowym Rejestrem Sądowym,

 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (m.in. fundacji i stowarzyszeń),

 • doradztwo w zakresie kontraktów handlowych, w tym sporządzanie, wypowiadanie standardowych i niestandardowych umów oraz opiniowanie projektów umów, jak również wspieranie procesów negocjacyjnych,

 • prowadzenie spraw spornych, w tym sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych lub innych pism procesowych w sprawach gospodarczych,

 • pomoc prawną w uzyskiwaniu stosownych zezwoleń i koncesji lub patentów/praw ochronnych/praw z rejestracji.   

1

 

Kontakt

76-200 Słupsk,
Wojska Polskiego 54

605 556... 439więcej

Wyślij wiadomość

Proszę podać treść wiadomości

Błędnie wypełniony adres

Nieprawidłowy telefon

Administratorem danych osobowych są NNV sp. z o.o. i Ogłoszeniodawca. Cele przetwarzania i Twoje prawa.

  kod bezpieczeństwa

Twoja wiadomość została wysłana.

Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości. Spróbuj ponownie później.

Ok

www: www.adwokat-slupsk.com.pl/


Godziny otwarcia: zamknięte

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Czw
 • Pt
 • So
 • Nd